Zondag, 21 Juli 2019

God zegt:: Want Ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in offer, in kennis van God meer dan in brandoffers!

Hos. 6:6 (HSV)

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

1 Kor. 13:13